Tri avtora v poiskach pubblicisticeskogo obraza Rossii