Recensione a Christian Altgen, Verkehrsschutz im Kapitalgesellschaftsrecht e a Sebastian Omlor, Gutgläubiger Erwerb von GmbH-Geschäftsanteilen