SOBOLEV, Andrej (red.), Malyj dialektologicˇeskij atlas balkanskich jazykov. Probnyj vypusk. Studien zum Südosteuropasprachatlas, Band 2, Biblion Verlag, München 2003