Nongmozhongcai, yinyun kengqiang: Zhang Ailing duanpian xiaozhuozhong de zhuangdai xingrongci 浓墨重彩,音韵铿锵: 张爱玲短篇小说中的状态形容词 Heavy Colors and Clanging Rhythms:The State Adjectives in Eileen Chang’s Short Stories